📢 ประกาศ กิจกรรมและวันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565 🗓 🧡Activities & Holidays in July 2022🧡

📢 ประกาศ กิจกรรมและวันหยุดเดือน กรกฎาคม 2565
🗓 🧡Activities & Holidays in July 2022🧡

          ประมวลภาพกิจกรรม NUDS Art Camp ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์ ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้ช่วย คุณกมลฉัตร วงศ์สวัสดิ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม “NUDS Art Camp ประจำปีการศึกษา 2565” กิจกรรมนี้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากการทำงานศิลปะในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ้นท์เสื้อด้วยสีเทียน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 และการเพ้นท์เสื้อด้วยสีเพ้นท์ผ้า ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 นอกจากเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมศิลปะแล้ว เด็ก ๆ ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นของตัวเองอีกด้วย

Your Name
Manager
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.