📢 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

📢 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 🏫
  1. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  2. นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
  3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา

รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 📝

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

❗️ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ❗️

👉🏻 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

https://www.nuds.nu.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/recruit-university-staff-22-07-2565.pdf