กิจกรรมประชุมผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง

กิจกรรมประชุมผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง

          วันที่ 10 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุมผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนเพื่อจัดตั้งชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมมหาเทพ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน, ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากร อีกทั้ง ได้เชิญผู้แทนผู้ปกครองจากการประชุมในโครงการผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรักในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมหารือแนวทางและข้อตกลงในการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการ ชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฯ โดยการจัดตั้งชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ