ขอขอบคุณอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นและให้ความรู้แก่นักเรียนถึงอันตรายของฝุ่น ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการช้างน้อย

Loading

ขอขอบคุณอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ฯ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่นและให้ความรู้แก่นักเรียนถึงอันตรายของฝุ่น ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการช้างน้อย

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และทีมนิสิตปริญญาโท ปริญญาตรี ร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนถึงอันตรายของฝุ่น พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการช้างน้อย เพื่อเป็นแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต่อไป