ประกาศสรรหาบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Loading

ประกาศโรงเรียนอนุบาลประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง สรรหาบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 – วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
เอกสารประกอบการยื่นสมัคร
🔶 สำเนาบัตรประชาชน
🔶 สำเนาทะเบียนบ้าน
🔶 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
รายละเอียดดังเอกสาร :