📢 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

การลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📌 หมายเหตุ :
คำนิยาม นักเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
1. นักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2566
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เลื่อนระดับชั้นศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (การศึกษาภาคบังคับ) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
📄รายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ https://www.nuds.nu.ac.th/?p=8097