กิจกรรมวันมาฆบูชา “เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม”

Loading

กิจกรรมวันมาฆบูชา "เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม"

          วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “NUDS วันมาฆบูชา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม” นำโดยอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมกับนักเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตผ่านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการพุทธปัญญา การบริหารจิตด้วยหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมนี้ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและความเป็นมาของวันสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และเรียนรู้การทำบุญในวันสำคัญ โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้เรียนรู้ประวัติ ความเป็นมาของวันมาฆบูชา พร้อมทั้งสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบนิ่งและมีสมาธิที่ดี มีสติในการใช้ชีวิตประจำวัน