กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 นำโดยคณะครู พร้อมด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในการเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสบการณ์จริงในหลายด้าน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน อีกทั้ง ได้ค้นหาความรู้ ความสามารถตามความชอบและความถนัดของตนเอง และเตรียมพร้อมพัฒนาทักษะที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ กิจกรรมเรียนรู้การขึ้นรูปวัสดุพลาสติก ใช้ในงานต้นแบบต่าง ๆ โดยการนำโมเดล 3 มิติ จากในคอมพิวเตอร์มาสร้างเป็นชิ้นงาน ผ่าน 3D Scanner, กิจกรรมระบบความจริงเสมือนสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็น (Virtual Reality System for Wheelchair Users) ในรูปแบบเกมส์ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหุ่นยนต์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียนสามารถนำไปศึกษาและต่อยอดได้ในอนาคต