ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp ระดับชั้นอนุบาล

ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp ระดับชั้นอนุบาล

          ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ณ อาคารปราบไตรจักร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อวัยวะในร่างกายและฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยแรงที่เหมาะสม และเลือกใช้พลังงานกับร่างกายอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ และคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
✈️ กิจกรรม STEM 1 “ฉันเป็นเครื่องบิน นักเรียนได้เรียนรู้และวางแผนการเคลื่อนที่สวนกันโดยไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย”
🖐 กิจกรรม STEM 2 “ฉันกระโดดได้สูงเท่าไร นักเรียนได้ฝึกวัดระยะความสูงของตนเองที่สามาถเอื้อมถึง โดยการแปะสติ๊กเกอร์ และอธิบายความสูงผ่านการเปรียบเทียบของตัวการ์ตูนในสติ๊กเกอร์”
🔵 กิจกรรม STEM 3 “มือ เท้า ซ้าย ขวา หน้า หลัง นักเรียนได้ฝึกเคลื่อนที่ผ่านเกมตามคำสั่งและบอกถึงอุปสรรคของการใช้สัญลักษณ์และการปฏิบัติตามคำสั่งได้”
🔛 กิจกรรม STEM 4 “ฉันเป็นนักสำรวจ นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สืบเสาะจากนิทานและกิจกรรม unplugged coding” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร. ทัศนา จารุชาต อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้ง ทีมนิสิตจิตอาสาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย