ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp ระดับชั้นอนุบาล

Loading

ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp ระดับชั้นอนุบาล

          ประมวลภาพกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ณ อาคารปราบไตรจักร โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม NUDS STEM camp สนุกคิด สนุกเล่น ด้วยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อวัยวะในร่างกายและฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยแรงที่เหมาะสม และเลือกใช้พลังงานกับร่างกายอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ และคำนึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
✈️ กิจกรรม STEM 1 “ฉันเป็นเครื่องบิน นักเรียนได้เรียนรู้และวางแผนการเคลื่อนที่สวนกันโดยไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมาย”
🖐 กิจกรรม STEM 2 “ฉันกระโดดได้สูงเท่าไร นักเรียนได้ฝึกวัดระยะความสูงของตนเองที่สามาถเอื้อมถึง โดยการแปะสติ๊กเกอร์ และอธิบายความสูงผ่านการเปรียบเทียบของตัวการ์ตูนในสติ๊กเกอร์”
🔵 กิจกรรม STEM 3 “มือ เท้า ซ้าย ขวา หน้า หลัง นักเรียนได้ฝึกเคลื่อนที่ผ่านเกมตามคำสั่งและบอกถึงอุปสรรคของการใช้สัญลักษณ์และการปฏิบัติตามคำสั่งได้”
🔛 กิจกรรม STEM 4 “ฉันเป็นนักสำรวจ นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สืบเสาะจากนิทานและกิจกรรม unplugged coding” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร. ทัศนา จารุชาต อาจารย์ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.อาทร นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีกทั้ง ทีมนิสิตจิตอาสาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย