กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

Loading

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565

« ของ 2 »

          ประมวลภาพกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ ตลอดจนเรียนรู้จากฐานเดินทางไกลและฐานผจญภัยต่าง ๆ เพื่อที่จะรู้จักการแก้ปัญหาและมีการตัดสินใจที่เหมาะสม มีการช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์กัน โดยมี ผศ.ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และเป็นประธานในพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จากศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได้รับเกียรติจากวิทยากร และครูฝึกจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในครั้งนี้