ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 2566

ประกาศโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลรับจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสาร :