ประมวลภาพนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

Loading

ประมวลภาพนักเรียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

          ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566 "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG : BIO-Circular-Green Economy" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนได้เข้าชมกิจกรรม นิทรรศการ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ จากหลากหลายภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและการแสดงทางวิทยาศาสตร์อีกหลายรายการ เช่น การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา), การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา, การประกวดการทดลองนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับอนุบาล), การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Science Show), การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน) และ Science Talk & Shows by NUDS ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เด็ก ๆ ได้เปิดประสบการณ์การนอกห้องเรียนผ่านการทดลอง ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเสมอ 📸 ขอบคุณภาพจาก : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร