ประมวลภาพกิจกรรม NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

Loading

ประมวลภาพกิจกรรม NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

          ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรม NUDS Coding Activity 2566 ณ อาคารปราบไตรจักร 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดกิจกรรม “NUDS Coding Activity ประจำปีการศึกษา 2566” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ Coding ในรูปแบบ Unplugged Coding เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือทำที่สามารถใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้เด็ก ๆ สามารถคิด วางแผนและแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ผ่านสื่อการสอนที่เหมาะกับนักเรียนระดับอนุบาลในกิจกรรมฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 Dressing Step 👚👕👖🧦🧤 กิจกรรมเรียงลำดับการแต่งกาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อาทร นกแก้ว อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 2 Food web and Food Chain 🐛🦉🦋🐟🐆🐇🌱 กิจกรรมเรียงลำดับการ์ดตัวสัตว์ใน Food web and Food Chain โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนินทร พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Coding for kids 🎨🖍 กิจกรรมการฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยคุณครูประจำชั้นของนักเรียน นอกจากเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ การปูพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ผ่านกิจกรรมการบรรยายและฝึกปฎิบัติการ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งทีมนิสิตจิตอาสาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย