อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตและประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

Loading

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตและประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

          วันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้มาบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

1) วันที่ 2 กันยายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติให้คณะครู ในเรื่อง การผลิตสื่อการสอนทำมือ ดังนี้
1.นางสาวจิตชญา เพชรสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองเหมือด
2.นางสาวกนกกานต์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม
3.นางปราณี ก๊กตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
4.นางชลธิชา สุขเกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองชะแอน
5.นางสาวนรีกานต์ ยอดสมใจ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์

2) วันที่ 3 กันยายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและประยุกต์การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับเกียรติจาก นางสาวโชติกา วัชน์โรจน์ ครู โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฎิบัติให้คณะครูและบุคลากร ในเรื่อง เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อผ่าน TikTok อย่างมีประสิทธิภาพ
         โครงการในครั้งนี้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการผลิตและประยุกต์ใช้สื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานต่อไป