บรรยากาศการสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

บรรยากาศการสอบ TEDET นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 3 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบประเมินสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตฯ ซึ่งได้ดำเนินการจัดสอบ TEDET โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ณ อาคาร Infinity โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร