กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นธาราบำบัดและกายภาพบำบัด”

Loading

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นธาราบำบัดและกายภาพบำบัด”

          วันที่ 20 กันยายน 2566 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 59 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นธาราบำบัดและกายภาพบำบัด" ณ คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้ 1. นางสาวนิภาพร แสงอรุณ นักกายภาพบำบัด 2. นางสาวอัญญดา ศิวิวงศ์ นักกายภาพบำบัด 3.นางสาวปาจรีย์ ปานบุตร นักกายภาพบำบัด ให้ความรู้พื้นฐานด้านธาราบำบัดเบื้องต้นกับนักเรียน นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในสระธาราบำบัด การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนใช้สระธาราบำบัด ฝึกท่าออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้น และได้เข้าชมสระธาราบำบัดพร้อมเครื่องออกกำลังกายที่ครบครัน อีกทั้งเด็ก ๆ ยังได้ร่วมสนุกตอบคำถามรับรางวัลจากวิทยากร กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปต่อยอดได้ในอนาคต