การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติให้กับนักเรียนโดยตรง

Loading

        โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่มีความรู้ในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโดยตรง พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีทักษะการอ่านออกเสียงตามการออกเสียง สระ พยัญชนะเบื้องต้นของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ (Phonics) มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันตลอดจนมีพื้นฐานทางด้านภาษาที่ดีสามารถใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่สูงขึ้น