กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นธาราบำบัดและกายภาพบำบัด”

Loading

        กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นธาราบำบัดและกายภาพบำบัด" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ คลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร