กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช”

Loading

          วันที่ 27 กันยายน 2566 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 164 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้เรื่อง“ฐานจำลองสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติและความรู้เบื้องต้น วัฏจักรชีวิตการเจริญเติบโตของพืช" พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการปลูกต้นไม้ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เป็นผู้ให้ความรู้และเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับเด็ก ๆ ในการจัดฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต และเทคโนโลยีทางการเกษตรกับนักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจำลองการรีดนมวัว การจำลองการปลูกพืชในโรงเรือน การรู้จักผลิตภัณฑ์ที่มาจากสิ่งของตามธรรมชาติ และการได้ลงมือปลูกพืชด้วยตนเอง ซึ่งช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทักษะรอบด้าน และปลูกฝังวิธีคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับการเรียนในห้องเรียนและรู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ที่ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน ดังนี้
1. ดร.อนุพงศ์ วงค์ตามี รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
2. รศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและกิจการนิสิต
3. ผศ.ดร.เทพสุดา รุ่งรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
4. ดร.กัลย์กนิต พิสมยรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
5. ผศ.ดร.ภัทรียา พลซา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
6. ผศ.ดร.สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
7. ผศ.ดร.วิภา หอมหวล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร