📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 🔶 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน,คนสวน)

Loading

โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
📢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
🔶 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนงาน)
🔶 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (คนสวน)
📄 ประกาศรายชื่อ :
👉 หมายเหตุ : ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร