กิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย (Media Literacy) โดยนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป การรู้เท่าทันสื่อ

Loading

          วันที่ 27 กันยายน 2566 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่ออย่างปลอดภัย (Media Literacy) โดยนิสิตในรายวิชาศึกษาทั่วไป การรู้เท่าทันสื่อ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวสื่อต่าง ๆ ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในชีวิตประจำวัน ผ่านหัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องในยุคปัจจุบัน, การบูลลี่ในโลก Social, การใช้งาน Social Application ให้ถูกต้อง, การปกป้องตัวตนจากโลกออนไลน์ และการเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวเองในโลกออนไลน์ กิจกรรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถใช้สื่อให้สร้างสรรค์และปลอดภัยต่อตนเอง