กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

        กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้ร่างกายผ่านฐานต่าง ๆ