มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความร่วมมือของกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก

Loading

          วันที่ 14 มกราคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียน เข้าร่วมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างความร่วมมือของกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล โดยมีนายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (KNECC) มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในครั้งนี้ตัวแทนครูของโรงเรียน และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานสื่อการเรียนการสอนที่บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนและผลงานทางวิชาการของนักเรียน