โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเด็กสาธิตรู้ kid รู้ทันสื่อ

Loading

          วันที่ 17 มกราคม 2567 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 6 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 107 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เด็กสาธิตรู้ kid รู้ทันสื่อ" ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีวิทยากรเป็นคณะครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในหัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาในทางไม่เหมาะสม และเรียนรู้การใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และเกิดผลดีต่อตนเองและสังคม โดยได้มีการบูรณาการเป็นการทำกิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล การเล่นเกมส์ และการสะท้อนบทเรียนจากสิ่งที่เกิดปัญหาจากการใช้สื่อ ซึ่งทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจถึงบทบาทของสื่อ รู้เท่าทันสื่อ และสามารถใช้สื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น