งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการของโรงเรียน

Loading

          วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 งานบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้ปกครอง หรือผู้มาติดต่อกับโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในงานประเมินพัฒนาการของนักเรียนและความพร้อมของผู้ปกครอง ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบบุตรบุคคลทั่วไป) ณ อาคารปราบไตรจักร 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร