ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

Loading

          วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ อาคาร Infinity โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่เหมาะสม มีเหตุผลและช่วยเหลือแบ่งปันกัน เกิดสามัคคี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะชีวิต ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ จากกิจกรรมฐานเดินทางไกลและกิจกรรมฝึกทักษะทางลูกเสือสำรองจากฐานผจญภัยต่าง ๆ