ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

Loading

          วันที่ 23 - 24 มกราคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ค่ายลูกเสือ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน 46 ได้รับเกียรติจาก นาวาอากาศเอก เสรวรรถ คล้ายพุฒ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ รู้จักการทำงานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มีการตัดสินใจที่เหมาะสม มีเหตุผลและช่วยเหลือแบ่งปันกัน มีความสามัคคี ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการใช้ทักษะชีวิต ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ตลอดจนเรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ จากกิจกรรมฐานเดินทางไกลและกิจกรรมฝึกทักษะทางลูกเสือสามัญจากฐานผจญภัยต่าง ๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่จาก ค่ายลูกเสือ แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก และได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรลูกเสืออากาศ กองบิน ๔๖ มาให้ความรู้ สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และฝึกทักษะให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในครั้งนี้