โครงการละครคุณธรรม จัดโดยพี่ๆ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการละครคุณธรรม ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยพี่ๆ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรองศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการละครคุณธรรม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการวิชาการทางศิลปะการแสดงและสนับสนุนการบูรณาการกับการเรียนการสอน ผ่านการแสดงละครคุณธรรม 4 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น วัวสามสหาย, กระรอกเจาะมะพร้าว,เป็ดน้อย ณ บึงใหญ่ และสามพี่น้องกับกิ่งไม้ ทำให้เด็กๆ ได้รู้จักความรัก ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดี ๆ จากพี่ๆ นิสิตและอาจารย์ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน