ประมวลภาพโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 (Math Camp)

Loading

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2566 (Math Camp) ณ อาคาร Infinity โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักเรียนและเปิดโครงการ พร้อมด้วย ดร. อาทร นกแก้ว และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ ที่มาให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โดยจัดให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการตามฐานต่าง ๆ ที่บูรณาการทักษะคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนผ่านการทำกิจกรรมในครั้งนี้