ประมวลภาพกิจกรรมโครงการนิเทศการเรียนการสอนครู ประจำปีการศึกษา 2566

Loading

          วันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการนิเทศการเรียนการสอนให้กับคุณครูในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 26 คน ณ อาคารปราบไตรจักร 1, อาคารปฏิบัติการช้างน้อย และอาคาร Infinity โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งคณะครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ คณะครูได้รับการแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อนำคำแนะนำและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยคณะผู้บริหารได้จัดการประชุมสรุปการนิเทศการเรียนการสอนร่วมกับคณะครู เพื่อแนะนำแนวทางและการต่อยอดความรู้ที่ได้ให้คุณครูนำไปใช้ในการแผนการเรียนการสอนต่อไป