ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2567

Loading

          วันที่ 10 เมษายน 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานสุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567 ร่วมดำหัวตามวิถีล้านนา ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป, สรงน้ำพระพุทธรูป และรูปหล่อองค์พระนเรศวรมหาราช และขอพรจากคณาจารย์อาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการสืบสานศึกษาศาสตร์วิถี ร่วมทำนุประเพณีสงกรานต์ ณ ลาน Co-Working space คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพร ณ อาคาร infinity โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามเนื่องในประเพณีสงกรานต์ บรรยากาศงานในวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักจากคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มาร่วมงานทุกคน