โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567

Loading

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงข้อมูลของโรงเรียน แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้ปกครองยังได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด และข้อเสนอแนะ จากคณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิรพร เชาวน์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน อีกทั้ง ผู้ปกครองได้พบปะและพูดคุยร่วมกับครูประจำชั้น เพื่อคัดเลือกผู้ปกครองระดับชั้นเรียนเข้าร่วมชมรมผู้ปกครองของโรงเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการดูแลนักเรียน การจัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษานี้