โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากลวงดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2567

Loading

          วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรีสากลวงดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจด้านดนตรีสากลวงดุริยางค์ ณ ห้องดนตรี โรงเรียนอนุบาลและประถมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียนและสามารถบรรเลงร่วมเป็นวงดนตรีสากลวงดุริยางค์ได้ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นวงดุริยางค์ของโรงเรียน อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี และการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากการเล่นดนตรีเป็นทีม โดยจัดเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรีสากลเบื้องต้นและฝึกซ้อมให้นักเรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีสากลวงดุริยางค์ได้ในระดับพื้นฐาน โดยนายชินวัตร อ่อนสุ่น ครูพิเศษวิชาดนตรี-นาฏศิลป์