ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

Loading

          วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตย โดยเริ่มจากการรู้จักระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้จัดเตรียมสถานที่และดูแลความเรียบร้อยของการลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารปฏิบัติการช้างน้อย โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กระบวนการเลือกตั้งได้จัดขึ้นอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการเลือกตั้งฯ
ทั้งนี้ กระบวนการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้มาใช้สิทธิเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 324 คน ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคพลังนักเรียน หมายเลข 1 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 198 เสียง โดยเด็กหญิงเตชิตา ต้นกันยา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนฯ และดำเนินการตามนโยบายของพรรค เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาให้โรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไป