ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2567

Loading

          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 62 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง “การสร้างเสริมทักษะรักการอ่าน” ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งนักเรียนได้เข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุด ได้เรียนรู้การเข้าใช้บริการภายในสำนักหอสมุด และร่วมกิจกรรมสร้างเสริมทักษะรักการอ่าน ทำให้นักเรียนได้รู้จักสถานที่ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการภายในสำนักหอสมุด และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะรักการอ่านมากขึ้น