โรงเรียนเข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานของนักเรียน ในงานนิทรรศการครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

          วันที่ 27 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานของนักเรียน ประกอบด้วย ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาจากรายวิชาศิลปะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลงานการออกแบบโปสเตอร์ต่าง ๆ ของนักเรียน ซึ่งผลงานดังกล่าวได้จัดแสดงในนิทรรศการ "ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าชมผลงานของโรงเรียนและหน่วยงานคณะ วิทยาลัย ภายในมหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานในหลากหลายมิติของมหาวิทยาลัย ตลอด 34 ปี ของการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 เวลา: 08:30 - 16:30 น. (เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ มิวเซียมนเรศวร ชั้น 4 อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร