ขอขอบคุณผู้ปกครองของเด็กหญิงณภาภัช สุริวงษ์ นักเรียนระดับชั้น ป.4 ที่ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีเมโลเดียนจำนวน 2 เครื่อง

Loading

🏫โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
ขอขอบคุณ ผู้ปกครองของเด็กหญิงณภาภัช สุริวงษ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ที่ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีเมโลเดียน (Melodeon) จำนวน 2 เครื่อง 🎹
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรี สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 🧡