กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง”ความรู้พื้นฐานยาสามัญประจำบ้านและยาอันตราย”

Loading

          วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นำโดยคณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ เรื่อง "ความรู้พื้นฐานยาสามัญประจำบ้านและยาอันตราย" ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรประจำร้านยา และพี่นิสิตฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 ให้ความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ในฐานกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ กับนักเรียน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียนและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป