ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.พจมาลย์ โตเทียม และคณะ ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กนักเรียน เป็นจำนวน 289 เล่ม

Loading

🏫 โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.พจมาลย์ โตเทียม
อาจารย์สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้มอบหนังสือสำหรับเด็กและหนังสือให้ความรู้สำหรับนักเรียน เป็นจำนวน 289 เล่ม 📚
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะรักการอ่านให้กับนักเรียน
ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 🧡