📢 ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด ประตูของโรงเรียน🏫

Loading

📢 ประกาศ โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 🏫
เรื่อง กำหนดการเปิด – ปิด ประตูของโรงเรียน 🕓
ทางโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของโรงเรียน
โดยขอแจ้งกำหนดการเปิด – ปิด ประตูของโรงเรียน ดังนี้
🏫 การเปิด-ปิด ประตูโรงเรียน
🔸 ประตู 1 ประตูด้านหน้าโรงเรียน (ฝั่งอาคารปฏิบัติการช้างน้อย)
ตอนเช้า เปิด-ปิด เวลา 06.30 – 08.30 น.
ตอนเย็น เปิด- ปิด เวลา 15.20 – 17.00 น.
🔸 ประตู 2 ประตูด้านหน้าโรงเรียน (ฝั่งอาคาร Infinity)
ปิดใช้งาน ใช้งานเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
🔸 ประตู 3 ประตูด้านหลังอาคารปฏิบัติการช้างน้อย (ฝั่งติดกับอาคาร Infinity)
ตอนเช้า เปิด-ปิด เวลา 07.00 – 08.30 น.
ตอนเย็น เปิด- ปิด เวลา 15.20 – 16.30 น.
🔸 ประตู 4 ประตูด้านหลังอาคารปฏิบัติการช้างน้อย (ฝั่งติดกับอาคารปฏิบัติการช้างน้อย)
ตอนเช้า เปิด-ปิด เวลา 07.00 – 08.30 น.
ตอนเย็น เปิด- ปิด เวลา 15.20 – 16.30 น.
📌 กรณีรับนักเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน กรุณาติดต่อรปภ.ด้านหน้าอาคารปฏิบัติการช้างน้อย (ประตู1) เท่านั้น
🧡 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ 🧡
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร