ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง ครู

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่

1.ตำแหน่ง ครู (ปฐมวัย) จำนวน 4 อัตรา

2.ตำแหน่ง ครู (ประถมศึกษา) จำนวน 1 อัตรา


รายละเอียดดังเอกสารแนบ

//www.personnel.nu.ac.th/…/work/center/2564/63.pdf


ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสอนและสอบสัมภาษณ์)

1.สอบสอน คณะกรรมการจะมีโจทย์สำหรับการสอบสอนและดำเนินการส่งไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อที่ประกาศ ในวันที่ 22 เมษายน 2564

2.สอบสัมภาษณ์ จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Team ตาม QR Code ในประกาศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 055-968867 (หน่วยบุคคล โรงเรียนสาธิตฯ)