เปิดรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

เปิดรับสมัครนักเรียน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 1/2564) ที่เป็นบุตรธิดา “ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร” หรือ “ของบุคคลทั่วไป”
– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ Emil: nuds@nu.ac.th หรือทางไปรษณีย์: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000   ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 พฤษภาคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ โทรศัพท์ 055-968866-70; www.nuds.nu.ac.th; Facebook: Naresuan University Demonstration School

Sustainabiltiy is Equality — “ความสุขที่ทุกคนควรได้รับ อย่างเท่าเทียมกัน”

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดใบสมัคร