เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

เปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่เป็นบุตรธิดาของ “บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร” หรือ “บุคคลทั่วไป”

– ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน


ช่องทางการรับสมัคร

1. ส่งใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน ผ่านทาง E-Mail : nuds@nu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

2. ส่งใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

3. ส่งใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันนี้ถึง 1-15 ตุลาคม 2564 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)


ติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ :

โทรศัพท์ : 055-968866-70

Website : www.nuds.nu.ac.th

Facebook : Naresuan University Demonstration School


ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดใบสมัคร