NUDS – โครงการอบรม Storytelling

NUDS – โครงการอบรม Storytelling

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อันประกอบด้วยผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลผ่านกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือครูจิตอาสา” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำงบประมาณ 2564 โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง เป็นผู้ร่วมวิจัย

โครงการวิจัยฯ นี้ เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโบสถ์, โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) และ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) โดยมีผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น ครูปฐมวัย เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองของโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นประชากรและผู้ให้ข้อมูล โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เป็นผู้ให้การอบรม จุดประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้ คือ ต้องการพัฒนาทักษะการเล่านิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ของครูปฐมวัยและผู้ปกครองจิตอาสา การจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์ของเด็กระดับอนุบาล รวมทั้งศึกษาแนวทางการขยายผลการพัฒนาทักษะและการคิดวิเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษตามหลักสูตร EIS หรือ English for Integrated Studies ของโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีพื้นฐานมาจากโครงการวิจัย “การขยายผลต้นแบบการสอน English for Integrated Studies (EIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ 2562 เมื่อครั้งก่อตั้งโรงเรียน

นางสาวนภัส งามสนอง/เรื่อง

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/บรรณาธิการเนื้อหา

On 21-22 August 2021, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary), comprising of administrators, teachers and supporting staff, participated in an online training course as part of the research “A Project to Develop Cognitive and Critical Thinking Skills of Kindergarteners through Thai-English Storytelling as Engaged by Guardians or Volunteer Teachers,” granted by National Research Council of Thailand (NRCT) in the fiscal year 2020. The research has Acting Director, Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, as the project leader, together with NUDS Expert, Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong and Acting Deputy Director, Associate Professor Dr. Varinthorn Boonying, as co-researchers.

This research is a case study of 3 partnership schools in Phitsanulok Province: Wat Bot School, Ban Khao Samo Khlaeng School (Riewsiriwat’uppatham) and Ban Krang School (Phrakhāochaisit) with school administrators, local leaders, kindergarten teachers, supporting staff and guardians as main population and key informants with NUDS staff as the mentor. The objective is to develop storytelling skills of bilingual (Thai/English) stories among kindergarten teachers and guardians, examine learning management and materials that enhance kindergarten students’ cognitive and critical thinking skills, including investigating how to outspread such skills’ development. The research focuses on an integration of EIS or English for Integrated Studies – the fundamental concept of NUDS curriculum based on the school’s research “An Implementation of English for Integrated Studies (EIS) to Increase Instructive Capacity” also granted by National Research Council of Thailand (NRCT) in the fiscal year 2019.

Ms. Napas Ngamsanong /Text and Translation

Mr. Natchanop Namawong/Photo

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok /Content Editor