NUDS – โครงการอบรมเพื่อพัฒนาครู ประจำปี 2564

เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่ครูในการดูแลนักเรียนทุกระดับ ทั้งร่างกายและจิตใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูจำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1.วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 โครงการการจัดการปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค, ดร.กุลวรา เพียรจริง, อาจารย์นิตยา ศรีบัวรมย์, ดร.อลงกรณ์ อักษรศรี, ดร.สุรีภรณ์ สุวรรณโอสถ, อาจารย์น้ำฝน แว้นแคว้น และอาจารย์นิตยา ศรีบัวรมย์

2.วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษาตามหลักสูตร NUDS-EIS (NUDS-English Instructional Systems) โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก และ ผู้ช่วยวิทยากร คือ ครูอะเกน นางสาวภิรัลญากาญจณ์ เสือเพ็ง และ ครูวันใหม่ นางสาวมธุรส โอภาษี

3.วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษา ในยุค Disruptive Era โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก และ ผู้ช่วยวิทยากร คือ ครูอะเกน นางสาวภิรัลญากาญจณ์ เสือเพ็ง และ ครูวันใหม่ นางสาวมธุรส โอภาษี

4.วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 โครงการพัฒนาการเด็ก: เด็กที่มีความต้องการพิเศษกับการจัดการเรียนการสอนอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค, รองศาสตราจารย์ ดร. วรินทร บุญยิ่ง และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จีรนันท์ วีรกุล

จากโครงการดังกล่าว คุณครูทุกคนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการดูแลนักเรียน เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aids) การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special needs) การบูรณาการภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (English Integration in Classrooms) บุคลิกภาพสำหรับครู (Good Manner and Personality for Teachers) การพัฒนากิจกรรมสำหรับเด็ก (Development of Activities for Children) ซึ่งการอบรมทั้ง 4 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : DHMTT ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลกกำหนด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร โดยมี ครูไนซ์ นายวุฒิชัย คำภิระยศ รับหน้าที่เป็นพิธีกร พร้อมงานวิชาการที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดทั้งโครงการ

นางสาวนภัส งามสนอง/เรื่อง

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/แปลและบรรณาธิการเนื้อหา

To provide NUDS teachers knowledge and skills of looking after students at all levels, physically and mentally, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) organised four training courses as follows:

1. On 8-9 June 2021: “Management of Solving Usual Health Problems among Kindergarten and Primary Students” by Assistant Professor Dr. Rattanachadawan Yunak, Dr. Kulwara Pieanjing, Dr. Alongkorn Aksornsir, Dr. Sureeporn Suwanosot, Ajarn Namfon Wankwan and Aj. Nitaya Sribuarom

2. On 10 June 2021: “Development of English Language Skills for Kindergarten and Primary Techers” in accordance with NUDS-EIS (NUDS-English Instructional Systems) Curriculum by Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok and Co-Assistants: Teacher Again-Ms. Piranyakarn Suepeng and Teacher Wanmai-Ms. Mathuros Opasi

3. On 11 June 2021: “Development of Communicative Skills and Personality for Kindergarten and Primary Teachers in Disruptive Era” by Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok and Co-Assistants: Teacher Again—Ms. Piranyakarn Suepeng and Teacher Wanmai—Ms. Mathuros Opasi

4. On 15-16 June 2021: “Children Development: Special Needs Education and Instruction for Kindergarten and Primary Students” by Assistant Professor Dr. Rattanachadawan Yunak, Associate Professor Dr. Varinthorn Boonying and Associate Med. Dr. Jeeranan Weerakul

Through the training courses above, all NUDS teachers acquired necessary knowledge and skills for taking care of students such as First Aids, Inclusive education for children with special needs, English integration in classrooms, good manner and personality for teachers and development of activities for children. All projects were successfully carried out under the measures to prevent the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): DHMTT as prescribed by Naresuan University and Phitsanulok Province with greetings and thanks from Acting NUDS Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, together with Teacher Nice—Mr. Wutthichai Khamphirayot as the MC and NUDS Division of Academic Affairs as facilitators.

Ms. Napas Ngamsanong /Text

Mr. Natchanop Nammawong/Photo

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok /Translation and Content Editor