NUDS – ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ได้จัดโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ On site และ Online จำนวน 4 โครงการ เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่ครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1) วันที่ 17 สิงหาคม 2564 “โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินภายนอกของ สมศ.” โดยมีวิทยากร คือ นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ และดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์

2) วันที่ 19 สิงหาคม 2564 “โครงการฝึกอบรมครูปฐมวัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถของสมอง” โดยมีวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์

3) วันที่ 20 สิงหาคม 2564 “โครงการฝึกอบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา” โดยมีวิทยากร คือ ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์

4) วันที่ 23 สิงหาคม 2564 “โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกรอบการประเมินภายนอกของ สมศ.” โดยมีวิทยากร คือ นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ และดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์

จากโครงการดังกล่าว คุณครูและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาระบบให้มีคุณภาพที่ดีตามแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบแผนการสอนของคุณครู และการวางแผนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งการอบรมทั้ง 4 โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : DHMTT ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรและจังหวัดพิษณุโลกกำหนด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ,รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร โดยมี ครูไนซ์ นายวุฒิชัย คำภิระยศ รับหน้าที่เป็นพิธีกร พร้อมงานวิชาการที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดทั้งโครงการ

นางสาวนภัส งามสนอง/เรื่อง

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/บรรณาธิการเนื้อหา

In August 2021, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) organised four training projects (both on site and online) in order to provide knowledge and strengthen skills for teachers and staff as follows:

1) 17 August 2021: A Training Project for Teachers and Academic Staff on Education Quality Assurance in accordance with ONESQA External Quality Assessment Procedure by Mrs. Thitikarn Kulapatsetre and Dr. Kacharin Mahawong

2) 19 August 2021: A Training Project for Kindergarten Teachers on Instructive Management with Portfolios to Enhance Brain’s Capacity by Associate Professor Dr. Sunee Boonpitak

3) 20 August 2021: A Training Project for Primary Teachers on Curriculum and Learning Management by Dr. Kriengsak Suwanwat

4) 23 August 2021: A Training Project for Teachers and Academic Staff on Self – Assessment Report in accordance with ONESQA External Quality Assessment Procedure by Mrs. Thitikarn Kulapatsetre and Dr. Kacharin Mahawong

Participating those projects, NUDS teachers and staff got knowledge and skills to be applied in the school’s systems effectively such as designing lesson plans, making self-assessment reports according to the ministerial rules and principles. The four trainings were held successfully under measures on the prevention and control of Coronavirus 2019: DHMTT prescribed by Naresuan University and Phitsnulok Province. In the events, NUDS administrators: Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, Acting Director, Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong, NUDS Expert, Associate Professor Dr. Varinthorn Boonying, Acting Deputy Director and Assistant Professor Dr. Ratanachadawan Yunak, Activing Deputy Director, gave a warm welcome and thanked to the speakers, having Teacher Nice or Mr. Wuttichai Kampirayos as an MC, teamed up with Division of Academic Affairs, to help facilitate any matter throughout the projects.

Ms. Napas Ngamsanong /Text and Translation

Mr. Natchanop Namawong/Photo

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok /Content Editor