ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อม
*** ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ที่ไม่ได้มาในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์