สถานทูตญี่ปุ่นให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ(อนุบาลและประถมศึกษา)

สถานทูตญี่ปุ่นให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ (อนุบาลและประถมศึกษา)

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นำโดย
Mr. Kobayashi Shigeki ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต และผู้ติดตาม 11 ท่าน ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) โดยมีผู้บริหารของโรงเรียน คือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ ครูพิเศษชาวญี่ปุ่น Mr. Tokunori Kobayashi พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการนี้ คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ได้รับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนฯ และงานนิทรรศการศิลปะ NUDS-Yamate Virtual Exhibition ที่เป็นการแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) คือ โรงเรียนสาธิตฯ (อนุบาลและประถมศึกษา) และโรงเรียนประถมศึกษายามาเตะ นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ในอนาคตอีกด้วย

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/ ข่าวและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

นางสาวนภัส งามสนอง/ประสานงาน

          On 17 February 2021, The Embassy of Japan in Thailand, led by Counsellor Mr. Kobayashi Shigeki and 11 followers, paid an honourable visit at Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) and received a very warm welcome by NUDS Acting Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok, NUDS Expert Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong, Coordinator Assistant Professor Dr. Sopa Matsunari, NUDS Guest Teacher Mr. Tokunor Kobayashi, together with NUDS teachers and staff. The Counsellor and followers watched the NUDS presentation video and some examples of NUDS-Yamate Virtual Exhibition that NUDS and Yamate Primary school exchanged artworks during the COVID-19 epidemic. In the meeting, there was a discussion on future collaborations between the Embassy of Japan in Thailand and Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary).

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/News & Translation
Mr. Natchanop Nammawong/Photo
Ms. Napas Ngamsanong /Coordinator