กิจกรรมสุขใจวันสงกรานต์…ชื่นสราญที่ NUDS

กิจกรรมสุขใจวันสงกรานต์...ชื่นสราญที่ NUDS

          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยการจัดโครงการ “สุขใจวันสงกรานต์...ชื่นสราญที่ NUDS” โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาจิตและกตัญญูผ่านพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่รักและเคารพ คือ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก และผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง พร้อมรับพรอันประเสริฐจากทั้งสองท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/ ข่าวและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

นางสาวนภัส งามสนอง/ประสานงาน

          On 8th April 2022, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) carried out another precious Thai culture and tradition by organising the project “Happy Songkran Day at NUDS” that allowed kindergarten and primary students, including NUDS staff, to express their thankfulness and gratefulness through “Rod Nam Dum Hua” ceremony. In the event, the younger ones poured holy water on the hands of revered elders: NUDS Acting Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok and Expert Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong and asked for blessings on the auspicious occasion of Thai New Year.

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/News & Translation
Mr. Natchanop Nammawong/Photo
Ms. Napas Ngamsanong /Coordinator