โครงการ “เปลี่ยนกรอบพัฒนาความคิดและพัฒนาจิตด้วย Growth Mindset”

โครงการ “เปลี่ยนกรอบพัฒนาความคิดและพัฒนาจิตด้วย Growth Mindset”

          โครงการ “เปลี่ยนกรอบพัฒนาความคิดและพัฒนาจิตด้วย Growth Mindset” : Change of Growth Mindset & Development of Mind เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในองค์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “เปลี่ยนกรอบพัฒนาความคิดและพัฒนาจิตด้วย Growth Mindset” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ คุณนุชรี ยงมั่นคงกุล หรือโค้ชก้อย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิประจำโรงเรียน รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร จากโครงการดังกล่าว บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Balloon Bed กิจกรรม No-Limit Circle กิจกรรมพลังแห่งลมหายใจ กิจกรรม Points of You ซึ่งส่งเสริมให้บุคลากรได้มีแนวคิดและทักษะการเรียนรู้ด้าน Growth Mindset การรู้จักคุณค่าของตนเอง การสร้างกำลังใจที่ดี รวมทั้งมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้โรงเรียนฯ เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งนำความรู้และทักษะทางสังคมหรืออารมณ์ (Soft Skills) นี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวางหลักสูตรของโรงเรียนได้ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : DHMTTA

ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก/ ข่าวและแปล

นายณัชนพ นามะวงศ์/ภาพ

นางสาวนภัส งามสนอง/ประสานงาน

          To maximize employee potential and work relationship that mainly drive an organisation, Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) organised the training course “Change of Growth Mindset & Development of Mind” on 27 March 2022 at Prabtrijak 2nd Building, Naresuan University, honourably trained by Ms. Nucharee Yongmunkongkul (Coach Goi) with warm greetings and thanks from NUDS Acting Director Assistant Professor Dr. Sudakarn Patamadilok and Expert Associate Professor Dr. Chantana Chanbanjong. In the course, all NUDS staff gained knowledge and skills for self-development through various activities such as Balloon Bed, No-Limit Circle, Power of Breath and Points of You. The activities encouraged them to develop concepts and soft skills on Growth Mindset, self-esteem, integrity and encouragement, including love, unity, devotion and good work relationship within the organisation that help the school grow with success and sustainability. Such acquired knowledge and skills can be applied to NUDS instruction and curriculum in the future. At the end of the day, the course was successfully carried out under the measures to prevent the outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): DHMTTA.

Assist. Prof. Dr. Sudakarn Patamadilok/News & Translation
Mr. Natchanop Nammawong/Photo
Ms. Napas Ngamsanong /Coordinator